IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 5991 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
  »   My Preferences 
  »   Manuscript submission

 


This article has been cited by
1Non-food bioactive product (+)-nootkatone: Chemistry and biological activities
Jiangping Fan,Zhiyan Liu,Shengnan Xu,Xiaoting Yan,Wanqing Cheng,Ruige Yang,Yong Guo
Industrial Crops and Products.2022;177()114490
[DOI]
2Nardosinone Alleviates Parkinson’s Disease Symptoms in Mice by Regulating Dopamine D2 Receptor
Li-hua Bian,Zi-wei Yao,Cheng-bowen Zhao,Qiu-yu Li,Jin-li Shi,Jian-you Guo,Dan Su
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2021()1
[DOI]
3Nootkatone alleviates rotenone-induced Parkinson's disease symptoms through activation of the PI3K /Akt signaling pathway
Ziwei Yao,Jiayuan Li,Lihua Bian,Qiuyu Li,Xiaomei Wang,Xue Yang,Xiaojia Wei,Guohui Wan,Yuqing Wang,Jinli Shi,Jianyou Guo
Phytotherapy Research.2022;36(11)4183
[DOI]
4A Study on the Correlation Between Age-Related Macular Degeneration and Alzheimer's Disease Based on the Application of Artificial Neural Network
Meng Zhang,Xuewu Gong,Wenhui Ma,Libo Wen,Yuejing Wang,Hongbo Yao
Frontiers in Public Health.2022;10(11)4183
[DOI]
5Production, Function, and Applications of the Sesquiterpenes Valencene and Nootkatone: a Comprehensive Review
Lu-Lu Zhang,Yan Chen,Zhi-Jian Li,Gang Fan,Xiao Li
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023;71(1)121
[DOI]
Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow