IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 172 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
  »   My Preferences 
  »   Manuscript submission

 


This article has been cited by
1Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety and Immunogenicity of CMAB807, a New Denosumab Biosimilar, in Healthy Chinese Subjects
Hanjing Chen,Weili Chen,Fei Yuan,Qingcheng Guo,Xunmin Zhang,Chenguang Wang,Xuening Li
Frontiers in Pharmacology.2022;13()
[DOI]
2Denosumab biosimilar (LY06006) in Chinese postmenopausal osteoporotic women: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase III study
Jiemei Gu,Hao Zhang,Qingyun Xue,Li Wang,Zhifeng Cheng,Yawei Zhang,Qifu Li,Lingqing Yuan,Yukun Li,Jin Dong,Yanan Huo,Xin Tang,Ling Hu,Xinjia Wang,Fei Hua,Lin Shen,Jinluo Cheng,Huimin Zhou,Youjia Xu,Tao Yang,Chuansuo Wang,Jin Xu,Jie Shen,Ying Zhang,Xiaomei Zhang,Dun Hong,Xiaoling Guan,Xinhua Xiao,Guang Wang,Yonghua Liu,Liujun Fu,Jianting Chen,Xigao Cheng,Yue Ding,Lijun Liu,Qi Yao,Xinchao Zhang,Lixin Li,Panjun Zhang,Chunying Deng,Chengyan Jiang,Li You,Kai Wang,Shimin Zhang,Jianzhong Xiao,Wei Liu,Xiaohong Du,Xianwen Shang,Tianrong Pan,Chen Lei,Shuren Guo,Zhenlin Zhang
Journal of Orthopaedic Translation.2023;38()117
[DOI]
3Editorial: Women in drug metabolism and transport: 2021
Claudia Bregonzio,Sara Eyal,Franciska Erdo,Mariela Fernanda Pérez
Frontiers in Pharmacology.2022;13()117
[DOI]
4Sexing Bones: Improving Transparency of Sex Reporting to Address Bias Within Preclinical Studies
Aikta Sharma,Lysanne V Michels,Andrew A Pitsillides,Julie Greeves,Lillian I Plotkin,Valentina Cardo,Natalie A Sims,Claire E Clarkin
Journal of Bone and Mineral Research.2023;38(1)5
[DOI]
5Efficacy and safety of the biosimilar denosumab candidate (Arylia) compared to the reference product (Prolia®) in postmenopausal osteoporosis: a phase III, randomized, two-armed, double-blind, parallel, active-controlled, and noninferiority clinical trial
Ahmadreza Jamshidi,Mahdi Vojdanian,Mohsen Soroush,Mahmoud Akbarian,Mehrdad Aghaei,Asghar Hajiabbasi,Zahra Mirfeizi,Alireza Khabbazi,Gholamhosein Alishiri,Anousheh Haghighi,Ahmad Salimzadeh,Hadi Karimzadeh,Fatemeh Shirani,Mohammad Reza Hatef Fard,MohammadAli Nazarinia,Soosan Soroosh,Nassim Anjidani,Farhad Gharibdoost
Arthritis Research & Therapy.2022;24(1)5
[DOI]
Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow