IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 7943 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

EXPERIMENTAL RESEARCH ARTICLE

Network pharmacology-based study on the mechanism of Schisandra chinensis for treating Alzheimer's disease

Kun Cheng, Feiyi Sun, Jian Dong, Feng Chen, Guihua Wu, Jiangping Zhu, Jianwu Ji, Hong Liu, Xiaowei Han

Year : 2020| Volume: 52| Issue : 2 | Page no: 94-101

   This article has been cited by
 
1 Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Technology, the Mechanism of Action of Maiwei Dihuang Pills on Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Type 2 Diabetes Mellitus Was Explored
? ?
Traditional Chinese Medicine. 2023; 12(04): 887
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A Study on the Correlation Between Age-Related Macular Degeneration and Alzheimer's Disease Based on the Application of Artificial Neural Network
Meng Zhang, Xuewu Gong, Wenhui Ma, Libo Wen, Yuejing Wang, Hongbo Yao
Frontiers in Public Health. 2022; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Nootkatone alleviates rotenone-induced Parkinson's disease symptoms through activation of the PI3K /Akt signaling pathway
Ziwei Yao, Jiayuan Li, Lihua Bian, Qiuyu Li, Xiaomei Wang, Xue Yang, Xiaojia Wei, Guohui Wan, Yuqing Wang, Jinli Shi, Jianyou Guo
Phytotherapy Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Non-food bioactive product (+)-nootkatone: Chemistry and biological activities
Jiangping Fan, Zhiyan Liu, Shengnan Xu, Xiaoting Yan, Wanqing Cheng, Ruige Yang, Yong Guo
Industrial Crops and Products. 2022; 177: 114490
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Production, Function, and Applications of the Sesquiterpenes Valencene and Nootkatone: a Comprehensive Review
Lu-Lu Zhang, Yan Chen, Zhi-Jian Li, Gang Fan, Xiao Li
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Nardosinone Alleviates Parkinsonís Disease Symptoms in Mice by Regulating Dopamine D2 Receptor
Li-hua Bian, Zi-wei Yao, Cheng-bowen Zhao, Qiu-yu Li, Jin-li Shi, Jian-you Guo, Dan Su
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow