IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 481 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Effects of tanshinone IIA on the transforming growth factor β1/Smad signaling pathway in rat cardiac fibroblasts

Zhan Cheng-Ye, Tang Jin-Hui, Zhou Dai-Xing, Li Zhi-Hui

Year : 2014| Volume: 46| Issue : 6 | Page no: 633-638

   This article has been cited by
 
1 Knockdown of lectin-like oxidized low-density lipoprotein-1 ameliorates alcoholic cardiomyopathy via inactivating the p38 mitogen-activated protein kinase pathway
Yifan Zhang, Ruiqi Zhang, Lan Lu, Na Zhou, Xiaoyan Lv, Xin Wang, Zhanbin Feng
Bioengineered. 2022; 13(4): 8926
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Targeting Oxidative Stress and Endothelial Dysfunction Using Tanshinone IIA for the Treatment of Tissue Inflammation and Fibrosis
Tsuo-Cheng Lu, Yi-Hsiu Wu, Wei-Yu Chen, Yu-Chiang Hung, Qi Yu
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Research Progress of Traditional Chinese Medicine in Treatment of Myocardial fibrosis
Chunzhen Ren, Kai Liu, Xinke Zhao, Huan Guo, Yali Luo, Juan Chang, Xiang Gao, Xinfang Lv, Xiaodong Zhi, Xue Wu, Hugang Jiang, Qilin Chen, Yingdong Li
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Modified Lipid Nanocapsules for Targeted Tanshinone IIA Delivery in Liver Fibrosis
Asmaa A Ashour, Amal H El-Kamel, Doaa A Abdelmonsif, Hoda M Khalifa, Alyaa A Ramadan
International Journal of Nanomedicine. 2021; Volume 16: 8013
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Shexiang Tongxin Dropping Pill Protects Against Chronic Heart Failure in Mice via Inhibiting the ERK/MAPK and TGF-▀ Signaling Pathways
Shuying Zhang, Hanbing Liu, Qianqian Fang, Houhong He, Xiaoyan Lu, Yi Wang, Xiaohui Fan
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Immune-Related Genes: Potential Regulators and Drug Therapeutic Targets in Hypertrophic Cardiomyopathy
Wei Liu, Ju Ye, Jinqiang Cai, Feng Xie, Mengjie Tang, QinJing Yang, Tingting Hong
Journal of Nanomaterials. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Huoxin Pill inhibits isoproterenol-induced transdifferentiation and collagen synthesis in cardiac fibroblasts through the TGF-▀/Smads pathway
Meizhong Peng, Meiling Yang, Yan Lu, Shan Lin, Huajian Gao, Lingling Xie, Bin Huang, Daxin Chen, Aling Shen, Zhiqing Shen, Jun Peng, Jianfeng Chu
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 275: 114061
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The effect of nutraceuticals on multiple signaling pathways in cardiac fibrosis injury and repair
Parinaz Zivarpour, Äeljko Reiner, Jamal Hallajzadeh, Liaosadat Mirsafaei, Zatollah Asemi
Heart Failure Reviews. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Tanshinone IIA down-regulated p-Smad3 signaling to inhibit TGF-▀1-mediated fibroblast proliferation via lncRNA-HSRL/SNX9
Jun Shi, Jianhui Lai, Yujian Lin, Xiaoqi Xu, Siyi Guo, Hui Wang, Fang Wang, Yuyi Mai
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2020; 129: 105863
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Tanshinone IIA attenuates silica-induced pulmonary fibrosis via inhibition of TGF-▀1-Smad signaling pathway
Feifei Feng, Nannan Li, Peng Cheng, Huanan Zhang, Hui Wang, Yongbin Wang, Wei Wang
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020; 121: 109586
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Pharmacological basis of tanshinone and new insights into tanshinone as a multitarget natural product for multifaceted diseases
Zhibei Li, Jing Zou, Dan Cao, Xiao Ma
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020; 130: 110599
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Tanshinone IIA attenuates silica-induced pulmonary fibrosis via Nrf2-mediated inhibition of EMT and TGF-▀1/Smad signaling
Feifei Feng, Peng Cheng, Shaohua Xu, Nannan Li, Hui Wang, Ying Zhang, Wei Wang
Chemico-Biological Interactions. 2020; 319: 109024
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Bioresorbable electrospun gelatin/polycaprolactone nanofibrous membrane as a barrier to prevent cardiac postoperative adhesion
Bei Feng, Shoubao Wang, Dongjian Hu, Wei Fu, Jinglei Wu, Haifa Hong, Ibrahim J. Domian, Fen Li, Jinfen Liu
Acta Biomaterialia. 2019; 83: 211
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Modulation of miR-10a-mediated TGF-▀1/Smads signaling affects atrial fibrillation-induced cardiac fibrosis and cardiac fibroblast proliferation
Peng-Fei Li, Rong-Hua He, Shao-Bo Shi, Rui Li, Qiong-Tao Wang, Guo-Tao Rao, Bo Yang
Bioscience Reports. 2019; 39(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Salvia miltiorrhizaBurge (Danshen): a golden herbal medicine in cardiovascular therapeutics
Zhuo-ming Li, Suo-wen Xu, Pei-qing Liu
Acta Pharmacologica Sinica. 2018; 39(5): 802
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Matrine suppresses cardiac fibrosis by inhibiting the TGF-▀/Smad pathway in experimental diabetic cardiomyopathy
Yong Zhang, Lei Cui, Gongchang Guan, Junkui Wang, Chuan Qiu, Tielin Yang, Yan Guo, Zhongwei Liu
Molecular Medicine Reports. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow