lexi
IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 1342 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Effects of tanshinone IIA on the transforming growth factor β1/Smad signaling pathway in rat cardiac fibroblasts

Zhan Cheng-Ye, Tang Jin-Hui, Zhou Dai-Xing, Li Zhi-Hui

Year : 2014| Volume: 46| Issue : 6 | Page no: 633-638

   This article has been cited by
 
1 Knockdown of lectin-like oxidized low-density lipoprotein-1 ameliorates alcoholic cardiomyopathy via inactivating the p38 mitogen-activated protein kinase pathway
Yifan Zhang, Ruiqi Zhang, Lan Lu, Na Zhou, Xiaoyan Lv, Xin Wang, Zhanbin Feng
Bioengineered. 2022; 13(4): 8926
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Targeting Oxidative Stress and Endothelial Dysfunction Using Tanshinone IIA for the Treatment of Tissue Inflammation and Fibrosis
Tsuo-Cheng Lu, Yi-Hsiu Wu, Wei-Yu Chen, Yu-Chiang Hung, Qi Yu
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Modified Lipid Nanocapsules for Targeted Tanshinone IIA Delivery in Liver Fibrosis
Asmaa A Ashour, Amal H El-Kamel, Doaa A Abdelmonsif, Hoda M Khalifa, Alyaa A Ramadan
International Journal of Nanomedicine. 2021; Volume 16: 8013
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Shexiang Tongxin Dropping Pill Protects Against Chronic Heart Failure in Mice via Inhibiting the ERK/MAPK and TGF-▀ Signaling Pathways
Shuying Zhang, Hanbing Liu, Qianqian Fang, Houhong He, Xiaoyan Lu, Yi Wang, Xiaohui Fan
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Immune-Related Genes: Potential Regulators and Drug Therapeutic Targets in Hypertrophic Cardiomyopathy
Wei Liu, Ju Ye, Jinqiang Cai, Feng Xie, Mengjie Tang, QinJing Yang, Tingting Hong
Journal of Nanomaterials. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Huoxin Pill inhibits isoproterenol-induced transdifferentiation and collagen synthesis in cardiac fibroblasts through the TGF-▀/Smads pathway
Meizhong Peng, Meiling Yang, Yan Lu, Shan Lin, Huajian Gao, Lingling Xie, Bin Huang, Daxin Chen, Aling Shen, Zhiqing Shen, Jun Peng, Jianfeng Chu
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 275: 114061
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The effect of nutraceuticals on multiple signaling pathways in cardiac fibrosis injury and repair
Parinaz Zivarpour, Äeljko Reiner, Jamal Hallajzadeh, Liaosadat Mirsafaei, Zatollah Asemi
Heart Failure Reviews. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Tanshinone IIA down-regulated p-Smad3 signaling to inhibit TGF-▀1-mediated fibroblast proliferation via lncRNA-HSRL/SNX9
Jun Shi, Jianhui Lai, Yujian Lin, Xiaoqi Xu, Siyi Guo, Hui Wang, Fang Wang, Yuyi Mai
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2020; 129: 105863
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Pharmacological basis of tanshinone and new insights into tanshinone as a multitarget natural product for multifaceted diseases
Zhibei Li, Jing Zou, Dan Cao, Xiao Ma
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020; 130: 110599
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Tanshinone IIA attenuates silica-induced pulmonary fibrosis via Nrf2-mediated inhibition of EMT and TGF-▀1/Smad signaling
Feifei Feng, Peng Cheng, Shaohua Xu, Nannan Li, Hui Wang, Ying Zhang, Wei Wang
Chemico-Biological Interactions. 2020; 319: 109024
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Bioresorbable electrospun gelatin/polycaprolactone nanofibrous membrane as a barrier to prevent cardiac postoperative adhesion
Bei Feng, Shoubao Wang, Dongjian Hu, Wei Fu, Jinglei Wu, Haifa Hong, Ibrahim J. Domian, Fen Li, Jinfen Liu
Acta Biomaterialia. 2019; 83: 211
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Modulation of miR-10a-mediated TGF-▀1/Smads signaling affects atrial fibrillation-induced cardiac fibrosis and cardiac fibroblast proliferation
Peng-Fei Li, Rong-Hua He, Shao-Bo Shi, Rui Li, Qiong-Tao Wang, Guo-Tao Rao, Bo Yang
Bioscience Reports. 2019; 39(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Salvia miltiorrhizaBurge (Danshen): a golden herbal medicine in cardiovascular therapeutics
Zhuo-ming Li, Suo-wen Xu, Pei-qing Liu
Acta Pharmacologica Sinica. 2018; 39(5): 802
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Matrine suppresses cardiac fibrosis by inhibiting the TGF-▀/Smad pathway in experimental diabetic cardiomyopathy
Yong Zhang, Lei Cui, Gongchang Guan, Junkui Wang, Chuan Qiu, Tielin Yang, Yan Guo, Zhongwei Liu
Molecular Medicine Reports. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow