IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 7413 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Lettuce glycoside B ameliorates cerebral ischemia reperfusion injury by increasing nerve growth factor and neurotrophin-3 expression of cerebral cortex in rats

Zhan Heqin, Li Shengying, Sun Juan, Liu Ruili, Yan Fulin, Niu Bingxuan, Zhang Haifang, Wang Xinyao

Year : 2014| Volume: 46| Issue : 1 | Page no: 63-68

   This article has been cited by
 
1 Protective effect of chlorogenic acid on the focal cerebral ischemia reperfusion rat models
Mingsan Miao, Lihua Cao, Ruiqi Li, Xiaoyan Fang, Yanyan Miao
Saudi Pharmaceutical Journal. 2017; 25(4): 556
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 HMGB1 in health and disease
Rui Kang,Ruochan Chen,Qiuhong Zhang,Wen Hou,Sha Wu,Lizhi Cao,Jin Huang,Yan Yu,Xue-gong Fan,Zhengwen Yan,Xiaofang Sun,Haichao Wang,Qingde Wang,Allan Tsung,Timothy R. Billiar,Herbert J. Zeh,Michael T. Lotze,Daolin Tang
Molecular Aspects of Medicine. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effects of Lettuce Glycoside B in Ameliorating Pulmonary Fibrosis Induced by Irradiation Exposure and its Anti-Oxidative Stress Mechanism
Yan Zhou,Yuan Gao,Yingying Chen,Rui Zheng,Wei Zhang,Mingqi Tan
Cell Biochemistry and Biophysics. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow