IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 2228 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Immunomodulatory activity of a Chinese herbal drug Yi Shen Juan Bi in adjuvant arthritis

Perera Pathirage Kamal, Li Yunman, Peng Cheng, Fang Weirong, Han Caifeng

Year : 2010| Volume: 42| Issue : 2 | Page no: 65-69

   This article has been cited by
 
1 Yi Shen Juan Bi Pill alleviates bone destruction in inflammatory arthritis under postmenopausal conditions by regulating ephrinB2 signaling
Huihui Xu, Li Tao, Jinfeng Cao, Peng Zhang, Hui Zeng, Hongyan Zhao
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A comprehensive review of phytochemistry, pharmacology and toxicology of the genus Aconitum L.
Sabeena Ali, Rekha Chouhan, Phalisteen Sultan, Qazi Parvaiz Hassan, Sumit G. Gandhi
Advances in Traditional Medicine. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Predicting and verifying outcome of Tripterygium wilfordii Hook F. based therapy in rheumatoid arthritis: from open to double-blinded randomized trial
Miao Jiang, Qinglin Zha, Chi Zhang, Cheng Lu, Xiaoping Yan, Wanhua Zhu, Wei Liu, Shenghao Tu, Liping Hou, Chengwu Wang, Wandong Zhang, Qinghua Liang, Bing Fan, Jiangping Yu, Weidong Zhang, Xinru Liu, Jing Yang, Xiaojuan He, Li Li, Xuyan Niu, Yan Liu, Hongtao Guo, Bing He, Ge Zhang, Zhaoxiang Bian, Aiping Lu
Scientific Reports. 2015; 5(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Novel Polysaccharide from Radix Cyathulae of?cinalis Kuan Can Improve Immune Response to Ovalbumin in Mice
Feng Haibo,Du Xiaogang,Liu Juan,Han Xingfa,Cao Xiaohan,Zeng Xianyin
International Journal of Biological Macromolecules. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Enhancement of the immune responses to foot-and-mouth disease vaccination in mice by oral administration of a Novel polysaccharide from the roots of Radix Cyathulae officinalis Kuan (RC)
Haibo Feng,Xiaogang Du,Jing Tang,Xiaohan Cao,Xingfa Han,Zhiyu Chen,Yanger Chen,Xianyin Zeng
Cellular Immunology. 2013; 281(2): 111
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Development and assessment of a complete-detoxication strategy for Fuzi (lateral root of Aconitum carmichaeli) and its application in rheumatoid arthritis therapy
Peijian Tong,Chengliang Wu,Xiaofen Wang,Hongzhou Hu,Hongting Jin,Changyu Li,Ying Zhu,Letian Shan,Luwei Xiao
Journal of Ethnopharmacology. 2013; 146(2): 562
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Effects of immune synergist of Chinese medicinal herbs on the efficacy of vaccination against classic swine fever
Wang, F., Yan, Y., Zhang, Y., Han, Y., Guan, C.
African Journal of Biotechnology. 2012; 11(6): 1535-1539
[Pubmed]  [Google Scholar]
8 The protective effect of Yi Shen Juan Bi Pill in arthritic rats with castration-induced kidney deficiency
Zhao, H., Li, J., He, X., Lu, C., Xiao, C., Niu, X., Zhao, N., (...), Lu, A.
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2012; art(102641 )
[Pubmed]  [Google Scholar]
9 The Protective Effect of Yi Shen Juan Bi Pill in Arthritic Rats with Castration-Induced Kidney Deficiency
Hongyan Zhao,Jian Li,Xiaojuan He,Cheng Lu,Cheng Xiao,Xuyan Niu,Ning Zhao,Dahong Ju,Aiping Lu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012; 2012: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Efficacy of static magnetic field for pain of adjuvant arthritis rats
Shigeyuki Kanai,Norimasa Taniguchi
Advances in Bioscience and Biotechnology. 2012; 03(04): 511
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Modulation of phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells (DCs) by purified Achyranthes bidentata polysaccharide (ABP)
Yaxuan Zou,Jingjuan Meng,Wenna Chen,Jingling Liu,Xuan Li,Weiwei Li,Changlong Lu,Fengping Shan
International Immunopharmacology. 2011; 11(8): 1103
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Ex vivo and in vivo effect of Chinese herbal pill Yi Shen Juan Bi (YJB) on experimental arthritis
Pathirage Kamal Perera,Cheng Peng,Lv Xue,Yunman Li,Caifeng Han
Journal of Ethnopharmacology. 2011; 134(1): 171
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Euonymus alatus extract attenuates LPS-induced NF-?B activation via IKK▀ inhibition in RAW 264.7 cells
Byung Koo Oh,Jihye Mun,Ho Won Seo,Shi Yong Ryu,Young Sup Kim,Byung Ho Lee,Kwang-Seok Oh
Journal of Ethnopharmacology. 2011; 134(2): 288
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 A traditional Chinese medicine versus Western combination therapy in the treatment of rheumatoid arthritis: Two-stage study protocol for a randomized controlled trial
Zhang, C., Jiang, M., Lu, A.
Trials. 2011; 12(art ): 137
[Pubmed]  [Google Scholar]
15 Euonymus alatus extract attenuates LPS-induced NF-κB activation via IKKβ inhibition in RAW 264.7 cells
Oh, B.K., Mun, J., Seo, H.W., Ryu, S.Y., Kim, Y.S., Lee, B.H., Oh, K.-S.
Journal of Ethnopharmacology. 2011; 134(2): 288-293
[Pubmed]  [Google Scholar]
16 Ex vivo and in vivo effect of Chinese herbal pill Yi Shen Juan Bi (YJB) on experimental arthritis
Perera, P.K., Peng, C., Xue, L., Li, Y., Han, C.
Journal of Ethnopharmacology. 2011; 134(1): 171-175
[Pubmed]  [Google Scholar]
17 Modulation of phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells (DCs) by purified Achyranthes bidentata polysaccharide (ABP)
Zou, Y., Meng, J., Chen, W., Liu, J., Li, X., Li, W., Lu, C., Shan, F.
International Immunopharmacology. 2011; 11(8): 1103-1108
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow